KLAUZULA INFORMACYJNA WRAZ Z KLAUZULĄ WYRAŻENIA ZGODY NA OTRZYMYWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe (dane osobowe Klientów) udostępnione Entremise Broker sp. z o.o. celem umożliwienia świadczenia na Państwa rzecz usług pośrednictwa finansowego będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych, tj. przez:

  1. Entremise Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19a, 02-677, Warszawa, KRS 641149, dane kontaktowe: [….] („Broker”).

Celem przetwarzania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych jest:

  1. umożliwienie Państwu zapoznania się z produktami oferowanymi przez Broker (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. umożliwienie Państwu zapoznania się z produktami oferowanymi przez Broker, a więc kredytami lub pożyczkami zabezpieczonymi hipotecznie lub kredytami i pożyczkami gotówkowymi lub ubezpieczeniami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. informowanie Państwa o produktach oferowanych przez Broker o charakterze marketingowym, przesyłanych za pośrednictwem środków elektronicznych na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  4. realizacja obowiązków nałożonych na Partnera oraz Broker na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w celu udostępnienia danych organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych w przepisach prawa (w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz
  5. ustalenie istnienia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Udostępnienie powyższych danych we wskazanych celach jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa finansowego.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Państwa dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach (i) przez okres realizacji umowy oraz do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń mogących powstać na gruncie umowy, (ii) przez okres ważności udzielonej zgody (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych) lub (iii) przez okresy  w jakich przetwarzanie danych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (np. w związku z obowiązkami podatkowymi).

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Partner udostępni Państwa dane osobowe Broker, celem umożliwienia Państwu zapoznania się z produktami oferowanymi przez Broker oraz w celu umożliwienia Broker nawiązania z Państwem bezpośredniego kontaktu. Partner może również udostępniać Państwa dane osobowe na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Partnera usługi: obsługi administracyjnej biura, prawne, księgowe i rachunkowe, informatyczne, podmiotom uprawnionym do ich pozyskania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Broker może udostępniać Państwa dane osobowe na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Broker usługi: obsługi administracyjnej biura, prawne, księgowe i rachunkowe, informatyczne, podmiotom uprawnionym do ich pozyskania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom trzecim, w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy kredytu lub pożyczki (w tym w szczególności bankom).

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym realizacja niektórych w powyższych praw może być ograniczona treścią stosunku umownego łączącego Państwa z Partnerem lub Broker lub obowiązkami nałożonymi na Partnera lub Broker w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.