Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

  1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas
   bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.
   Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi
   osobowymi.
  2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami
   niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie
   pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej
   wizycie na naszej stronie.
 2. Zbieranie danych osobowych

  Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone,
  przechowywane i wykorzystywane:

  1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja
   geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
  2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym
   źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki
   nawigacji w witrynie;
  3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas
   rejestracji w naszej witrynie internetowej;
  4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej
   witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć,
   data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane
   edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
  5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które
   podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub
   biuletynów;
  6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej
   stronie internetowej;
  7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej
   strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich
   okolicznościach z niej korzystasz;
  8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których
   korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej
   strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer
   telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
  9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem
   opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia
   profilowe i treść umieszczanych postów;
  10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do
   nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w
   tym treści komunikacyjne i metadane;
  11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

  Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę
  tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych
  zgodnie z niniejszymi zasadami.

 3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

  Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony
  internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej
  polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać
  Twoje dane osobowe do celu:

  1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
  2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
  3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie
   internetowej;
  4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony
   internetowej;
  5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony
   internetowej, w tym poprzez przekazywanie ich podmiotom, z
   którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, za uprzednią
   zgodą;
  6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o
   płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
  7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
  8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
  9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś
   (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już
   otrzymywać newslettera);
  10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej
   działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich,
   które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli
   wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną
   technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie,
   jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
  11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych
   użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie
   zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych
   informacji);
  12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie
   lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
  13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i
   zapobieganie oszustwom;
  14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony
   internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości
   wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania
   wiadomości); i
  15. innych zastosowań.

  Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie,
  opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam
  licencją.

  Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia
  publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą
  być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

  Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych
  stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom
  trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 4. Ujawnianie danych osobowych

  Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym
  pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom,
  dostawcom lub podwykonawcom, a za wyrażoną zgodą także podmiotom
  współpracującym, o ile jest to niezbędne do celów określonych w
  niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

  Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek
  (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom
  zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w
  niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

  Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami
   prawnymi;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw
   (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu
   przeciwdziałania oszustwom);
  4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności
   lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy).

  Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony
  prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji
  dotyczących użytkownika.

 5. Międzynarodowe transfery danych

  1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i
   przetwarzane w Polsce.
  2. Informacje, które zbieramy, nie będą przekazywane do
   następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych
   równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze
   Gospodarczym.
  3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej
   lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej,
   mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.
   Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu
   wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 6. Zachowywanie danych osobowych

  1. W Niniejszej Sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury
   dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie
   przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie
   zachowywania i usuwania danych osobowych.
  2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie
   będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub
   tych celów.
  3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F zachowamy
   dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane
   osobowe:

   1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
   2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla
    wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań
    sądowych; i
   3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych
    praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym
    podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
 7. Zachowywanie danych osobowych

  1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności
   w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych
   osobowych użytkownika.
  2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na
   naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
  3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za
   pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione
   technologią szyfrowania.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji
   przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo
   przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
  5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do
   uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy
   Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na
   naszej stronie internetowej).
 8. Nowelizacje

  Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez
  zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do
  czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie
  zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w
  niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
  prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie
  internetowej.

 9. Twoje prawa

  Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które
  są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

  1. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (kserokopia
   paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalna kopia
   rachunku za media z aktualnym adresem).

  Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym
  przez prawo.

  Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać
  danych osobowych w celach marketingowych.

  W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na
  wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach
  marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z
  udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 10. Strony Internetowe osób trzecich

  Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych
  osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy
  kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i
  praktyki osób trzecich.

 11. Aktualizacja informacji

  Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub
  aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 12. Ciasteczka

  Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to
  plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest
  wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i
  przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie
  przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie
  otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być
  „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą
  przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do
  ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą
  wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika,
  gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj
  nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale
  dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane
  z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z
  nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych
  / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych
  ciasteczek na naszej stronie.}

  1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie
   internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są
   określone poniżej:

   1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie
    internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik
    {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE
    SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi
    użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia
    korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność
    strony internetowej / analizować korzystanie ze strony
    internetowej / administrować stroną internetową /
    zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić
    bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować
    stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować
    reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla
    określonych użytkowników / opisać cele};
  2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie —
   na przykład:

   1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można
    blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień
    zastępowania obsługi plików cookie, klikając
    „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a
    następnie „Zaawansowane”;
   2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować
    wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”,
    „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych
    dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj
    ciasteczka z witryn”; i
   3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki
    cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając
    „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i
    „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj
    witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem
    „Pliki cookie”.
  3. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny
   wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych.
   Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z
   wszystkich funkcji naszej strony.

  4. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

    1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10)
     należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje
     można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
    2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć
     pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i
     „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj
     ustawień niestandardowych dla historii”,
     klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie
     klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
    3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć
     wszystkie pliki cookie, otwierając menu
     „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”,
     „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane
     przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń
     pliki cookie i dane innych stron i wtyczek”
     przed kliknięciem „Wyczyść dane
     przeglądania”.
  5. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na
   użyteczność wielu stron internetowych.